Algemene Voorwaarden Kenniscentrum Korf & Van Beek – Voor elke baas en jachthond

Artikel A: Definities

 1. Korf & van Beek: Kenniscentrum Korf & Van Beek – Voor elke baas en jachthond. Het samenwerkingsverband tussen The Good Dog en Joachim van Beek Jachthondentraining.
 2. Gedragstherapeut: de gediplomeerde professional die in opdracht van de cursist een gedragstherapeutische behandeling instelt en/of adviezen geeft en/of diensten verleent met betrekking tot het gedrag van honden. 
 3. Instructeur: de gediplomeerde (of in opleiding tot) professional die in opdracht van de cursist een instructie verzorgt inzake het aanleren van vaardigheden aan de hond door de cursist en de cursist vaardigheden in het omgaan met honden en aanleren van oefeningen (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: puppytraining) en/of diensten verleent met betrekking tot het gedrag van honden.
 4. Cursist: de wederpartij van Korf & Van Beek, zij die deze overeenkomst is aangegaan met Korf & Van Beek. Men is definitief cursist na inschrijving en betaling voor het tussen Korf & Van Beek overeengekomen aantal lessen.
 5. Algemene voorwaarden: De algemene voorwaarde als hierna vermeld
 6. Opdracht: een overeenkomst van opdracht tot dienstverlening in de zin van artikel 400 e.v. boek 7 BW, waarbij Korf & Van Beek zich verbindt jegens de cursist tot het verlenen van diensten als gedefinieerd onder lid 7 van dit artikel en/of het verlenen van andere diensten zoals, maar niet beperkt tot, het geven van voorlichting en instructie.
 7. Cursus: het verzorgen van instructie inzake het aanleren van vaardigheden aan de hond door de cursist en aan de cursist in het omgaan met honden en het aanleren van oefeningen.
 8. Toezeggingen van instructeurs zijn slechts bindend indien Korf & Van Beek deze achteraf schriftelijk heeft bevestigd.

 

Artikel B: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten welke door de cursist zijn gegeven en door Korf & Van Beek zijn aanvaard conform artikel B, lid 2. 
 2. De overeenkomst van opdracht komt tot stand doordat partijen mondeling of
  schriftelijk een afspraak maken tot het verlenen van diensten als gedefinieerd onder artikel A punt 7 en/of het verlenen van andere diensten zoals, maar niet beperkt tot, het geven van voorlichting en advies.
 3. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden gelden alleen tussen partijen indien gebruiker en cursist schriftelijk met deze aanvullende en/of afwijkende voorwaarden heeft ingestemd. 

 

Artikel C: Inschrijving‐ en betalingsvoorwaarden cursussen 

 1. Inschrijving voor een cursus gebeurt middels een inschrijfformulier op de website van Korf & Van Beek.
 2. Inschrijving voor een cursus verplicht tot betaling van de gehele cursus.  
 3. Cursist dient WA verzekerd te zijn.
 4. Betaling dient contant of per bank te geschieden en binnen 1 week na inschrijving te worden voldaan. Indien de betalingstermijn van de factuur is verstreken, vervalt de plek in de cursus die voor u gereserveerd is. U dient zich dan opnieuw in te schrijven. Bij in gebreke blijven zal de cursist niet toe worden gelaten tot de les.
 5. Bij de eerste les dient de cursist een inentingsbewijs van de te trainen hond te overleggen; Uw hond dient geënt te zijn volgens de voor zijn leeftijd geldende entingen of een geldige titerbepaling te kunnen overleggen.  
 6. Wisseling van cursustijd/plaats is alleen na overleg mogelijk.

 

Artikel D: Annulering cursus 

 1. Annulering van de cursus is mogelijk tot uiterlijk 3 weken voor aanvang van de cursus.  
 2. Vanaf 3 weken voor aanvang cursus worden betaalde cursusgelden niet gerestitueerd, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn waardoor u de cursus niet kunt vervolgen. Deze bijzondere omstandigheden kunnen zijn: Ziekenhuisopname van degene die de training doet, ziekte van de hond  waardoor hij de cursus niet kan volgen. Andere omstandigheden zijn ter beoordeling van Korf & Van Beek.
 3. Het niet volgen van de cursus of een deel daarvan is geen reden voor restitutie.
 4. De cursus is niet overdraagbaar aan derden.
 5. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door Korf & Van Beek, wordt het resterende cursusgeld, aan de cursist gerestitueerd.
 6. Indien de Rijksoverheid of veiligheidsregio Den Haag en/of Midden- en West Brabant besluit tot strenge maatregelen omtrent samenscholing i.v.m. de Corona pandemie waardoor de cursus geen doorgang meer kan vinden, worden deze lessen opgespaard tot er een versoepeling van de maatregelen plaatsvindt.

 

Artikel E: Afmelding van lessen 

 1. Lessen dienen door de cursist minimaal 24 uur van tevoren uitsluitend per mail of app te worden afgezegd bij de eigen instructeur.
 2. Bij tijdige afmelding van een les kan in overleg gekeken worden naar inhalen bij een andere groep. Echter dit is niet altijd mogelijk, waardoor het kan zijn dat u dan een les mist. Dit is geen reden tot  restitutie van het lesgeld. Alle les data staan op voorhand op de website vermeld, indien u van te voren  weet dat u niet alle dagen aanwezig kunt zijn, dan is dat een eigen keuze.
 3. Per cursus kan er maximaal één les worden ingehaald bij een andere groep of middels een privéles, waarbij de kosten van de privéles verrekend worden met de kosten van de gemiste groepsles.  
 4. Lessen gaan altijd door tenzij deze door Korf & Van Beek worden afgezegd.
 5. Mededelingen over wijzigingen en/of annuleringen worden via onze site/facebook/per app gedaan. Cursist wordt geacht zichzelf hiervan op de hoogte te stellen door een bezoek aan onze site of  facebookpagina, of door telefonisch te informeren. Korf & Van Beek  is niet verantwoordelijk voor het feit dat u wellicht tevergeefs naar het lesterrein gaat indien er een  wijziging is gemeld!
 6. Lessen die door Korf & Van Beek worden afgezegd, worden altijd doorgeschoven naar een latere Dit gebeurt alleen bij ziekte van de instructeur of indien de weersomstandigheden zodanig zijn dat het onverantwoord is om  een les door te laten gaan voor het welzijn van de hond of de cursist.
 7. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door Korf & Van Beek, dan wordt het resterende inschrijfgeld – na aftrek van de kosten van het cursusmateriaal – aan de cursist gerestitueerd.

 

Artikel F: Algemene regels met betrekking tot de cursus 

 1. Het deelnemen aan de activiteiten en het betreden van het cursusterrein zijn geheel op eigen risico van zowel cursist als hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.
 2. Korf & Van Beek is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel die door cursist en/of hond wordt aangericht op of rond het trainingsterrein.
 3. De deelnemende hond draagt een (niet slippende) halsband aan een gewone lijn van 1.30 ‐80 meter (uitrollijnen zijn niet toegestaan). Alle andere hulpmiddelen zoals antitrektuig, slipketting, etc. zijn niet toegestaan, tenzij dit nadrukkelijk is overlegd met de instructeur. Jachtlijn met stop is toegestaan vanaf 16 weken na overleg met de instructeur.
 4. Korf & Van Beek behoudt zich het recht om van instructeur te wisselen tijdens een cursus.
 5. Bij Korf & Van Beek mogen kinderen onder de 18 jaar niet deelnemen aan de lessen.
 6. In verband met de veiligheid dienen kinderen te allen tijde onder toezicht van de ouder te blijven, en is het niet toegestaan uit zicht ergens op het terrein te spelen. Kinderen mogen wel mee komen  kijken naar de les, maar dienen dan op afstand te blijven.
 7. v.m. besmettingsrisico zijn zieke honden niet welkom op het trainingsterrein; de cursist kan wel zelf naar de cursus komen om niets van de lesstof te hoeven missen. Ben hier sociaal in en  neem geen zieke hond mee naar de les, een virus verspreidt zich snel. Indien er geen overeenstemming bestaat tussen instructeur(s) en cursist betreffende de lichamelijk gezondheid van de hond, dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen met de dierenarts. Restitutie van misgelopen lessen is niet mogelijk.
 8. De cursist dient ervoor zorg te dragen dat de hond op het juiste tijdstip de inentingen heeft
 9. Loopse teven zijn niet toegestaan tijdens de les. Restitutie van misgelopen lessen is niet mogelijk.

 

Artikel G: Reglement van orde 

 1. Cursist dient minimaal vijf minuten voor aanvang van de les op het trainingsterrein aanwezig te
 2. Honden dienen voor aanvang goed te zijn uitgelaten.
 3. Mocht uw hond zijn behoefte doen op of rond het trainingsterrein dan dient cursist dit direct op te ruimen en te deponeren in de hiervoor aanwezige vuilnisbak. Indien uw hond plast op een van de trainingsmaterialen, dan wordt u verzocht  dit zelf even schoon te maken met water.
 4. Honden dienen in verband met de veiligheid te allen tijde aangelijnd te zijn (zowel op als rond het trainingsterrein) en mogen niet onbeheerd worden achtergelaten, behoudens op uitdrukkelijk verzoek van een van de instructeurs. 
 5. Zonder toestemming van instructeurs is het niet geoorloofd honden met elkaar te laten spelen.
 6. Cursist dient deugdelijk gekleed te zijn, afgestemd op het trainen met honden en passend bij de  
 7. Cursist dient de aanwijzingen van de instructeur op te volgen.
 8. De instructeur staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.

 

Artikel H: Klachten 

 1. De cursist is verplicht om de door Korf & Van Beek te verrichten prestatie onverwijld te keuren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden. De cursist dient klachten over de verrichtte diensten binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende opdracht schriftelijk aan Korf & Van Beek te berichten, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens Korf & Van Beek terzake ernstige gebreken en/of onvolkomenheden vervalt. 
 2. Indien Korf & Van Beek de klacht over de verrichtte prestatie gegrond bevindt, heeft Korf & Van Beek te allen tijde het recht om: 
  1. Indien dat nog mogelijk is, deze prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten, of 
  2. Het door de klant verschuldigde bedrag te crediteren, zulks ter keuze van Korf & Van Beek. 

 

Artikel I: Geheimhouding 

 1. Korf & Van Beek zal alle haar verstrekte informatie als vertrouwelijk beschouwen voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 
 2. Korf & Van Beek zal eventueel gemaakt video- of fotomateriaal niet gebruiken voor andere doeleinden dan de overeengekomen opdracht zonder schriftelijke of mondelinge toestemming van de klant. 
 3. Korf & Van Beek behoudt het recht de door de uitvoering van de opdracht toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

 

Artikel J: Intellectuele eigendom- en auteursrechten 

 1. Alle door Korf & Van Beek verstrekte stukken, zoals adviezen, methoden, hulpmiddelen en richtlijnen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cursist inzake de overeengekomen opdracht t.b.v. de daarin genoemde hond en/of de daarin genoemde dienst en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Korf & Van Beek worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. 
 2. Korf & Van Beek behoudt te allen tijde het eigendom van afschriften, bescheiden en andere informatiedragers zoals bijvoorbeeld video opnamen die betrekking hebben op de geleverde dienst. Korf & Van Beek zal deze bescheiden gedurende 5 jaren bewaren. De klant kan op verzoek tegen een vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van deze informatie(dragers) en/of andere bescheiden. 
 3. Korf & Van Beek behoudt het recht de door de uitvoering van de opdracht toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

 

Artikel K: Aansprakelijkheid

 1. Korf & Van Beek neemt geen verantwoordelijkheid bij het niet bereiken van het trainingsdoel en/of terugval in het gedrag van de hond, daar dit aan meerdere invloeden, ook buiten de trainingen op de hondenschool om, onderhevig is. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.
 2. Korf & Van Beek is niet aansprakelijk voor ziekten en/of gebreken, mentaal of fysiek, welke de hond mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van handelingen uit hoofde van de overeengekomen opdracht die door de cursist worden uitgevoerd. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de adviezen. 
 3. De cursus wordt gevolgd op eigen risico en verantwoordelijkheid van de cliënt. De cliënt blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar dier(en).
 4. Cliënten worden geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) afgesloten te hebben, die ook voor zijn/haar dier geldig is.

 

Artikel L: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 

 1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 
 2. Op alle (behandel)overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 3. Ingeval een geschil behoort tot de wettelijke competentie van de Arrondissementsrechtbank, is de rechtbank van de plaats van vestiging van Korf & Van Beek bevoegd van het geschil kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van Korf & Van Beek een geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen. 

 

Artikel O: Slotbepalingen van deze algemene voorwaarden

 1. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die Korf & Van Beek dient te maken tot behoud van zijn rechten met betrekking tot invordering van door cliënt verschuldigde bedragen komen ten laste van de cliënt.
 2. Voor het overige, niet bepaalde, beslist Korf & Van Beek. Deze beslissingen zijn bindend.

 

 

Middels inschrijving geeft de cursist te kennen de Algemene Voorwaarden van Korf & Van Beek te kennen en te aanvaarden. Deze voorwaarden en het inschrijfformulier vertegenwoordigen de rechtsverhouding tussen beide partijen, tenzij nadrukkelijk, schriftelijk  anders is overeengekomen.