Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

The Good Dog

Bij The Good Dog kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk voor onze (financiële) administratie en om later terug te kunnen vallen op de verslaglegging van consulten.

Onze plichten

The Good Dog is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de organisatie plaatsvindt, en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt The Good Dog zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring, om de tekst aan te laten sluiten op de laatste stand van zaken. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor dienstverlening (verslaglegging van consulten en communicatie met u);
  • voor de financiële administratie;
  • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • om goederen en diensten bij u af te leveren;
  • als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
  • gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit The Good Dog. Bijvoorbeeld om u via mailservice te informeren over een nieuwe activiteit.
 • Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Alle medewerkers binnen The Good Dog hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede dienstverlening.

Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn met inachtneming van de wettelijke mogelijkheden zoals bewaarplicht financiële gegevens bedrijven.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

The Good Dog verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. In geval van advisering, consultatie van deskundigen op kynologisch gebied, ten behoeve van doorverwijzen en/of in het kader van opleiding, overleggen wij uw gegevens enkel na uw toestemming.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

The Good Dog gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.